Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (por. Dz. U. Nr 96 z dnia 24 kwietnia 2003 r. poz. 873).

Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego czasu innym. Nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna.

„Wolontariat jest nie tylko aktem filantropii wobec potrzebujących czy też troski o dobro wspólne, ale jest formą życia wynikającą z określonej wrażliwości człowieka, ukształtowanej świadomością, iż człowiek, jako osoba odnajduje się i realizuje poprzez bezinteresowny dar z siebie”

Bp. Jan Chrapek

 

Dekalog wolontariusza chrześcijańskiego

Karta etyczna wolontariusza

 

Caritas Diecezji Toruńskiej skupia obecnie około 4000 wolontariuszy. Są oni zrzeszeni przy ośrodkach Caritas oraz Szkolnych Kołach Caritas, Parafialnych Zespołach Caritas.

W Caritas Diecezji Toruńskiej pracują wolontariusze stali i akcyjni.

Wolontariusze stali w sposób ciągły i regularny współpracują z Caritasem:

  • Angażują się w pracę Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas,
  • Opiekują się osobami starszymi,
  • Pomagają chorym i niepełnosprawnym,
  • Opiekują się dziećmi (w świetlicach, ogniskach pozaszkolnych),
  • Prowadzą klub wolontariusza (organizują pracę wolontariuszy),
  • Organizują czas wolny (półkolonie, kolonie).

Natomiast wolontariusze akcyjni biorą udział w jednorazowej albo cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał:

  • Organizują zbiórki żywności, ubrań, artykułów szkolnych, pieniędzy np. akcja „Warto być bohaterem”
  • Reagują w sytuacjach nieszczęść i kataklizmów,
  • Pomagają w przeprowadzaniu wszelkich akcji charytatywnych

Wolontariat stwarza szansę rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, a także zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach i zaangażowania w życie społeczne. Jest on również cenionym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz staży zawodowych.

Wolontariat jest jedyną w swoim rodzaju formą edukacji, kształcenia i formacji dla wszystkich, którzy się z nim stykają (Bp. Jan Chrapek). Poprzez wolontariat dzieci i młodzież rozwijają swoją osobowość, uczą się otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości na innych.