Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z Wielkopolskiego. Głównymi formami wsparcia realizowanymi dzięki projektowi PFRON są:

  • Rehabilitacje
  • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Droga do samodzielności 2019

Termin realizacji projektu: 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Formy wsparcia realizowane  w ramach projektu: 

Terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, dowóz beneficjentów.

Warunki rekrutacji do projektu:

Do projektu mogły zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które były kształtowane i rozwijane w ramach projektu.

Projekt zastrzegł sobie, iż udział osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu ostatecznych beneficjentów projektu (warunek nie dotyczył osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe). Uczestnicy projektu musieli się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie miały znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.

Droga do samodzielności 2020

Termin realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Formy wsparcia realizowane  w ramach projektu:

Terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc psychologiczne, zajęcia logopedyczne,  rehabilitacja ruchowa,  trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, dowóz beneficjentów.

Warunki rekrutacji do projektu:

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie poprawa jakości ich życia poprzez:

- nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym,

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz funkcjonowania w grupie,

- usprawnienie sfery fizycznej,

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- uspołecznienie beneficjentów.