LGD Chełmno to sto­­wa­­rzy­­sze­­nie, które tworzą or­ga­ni­z­a­cje poza­­rząd­owe, przed­się­bio­­rcy, Gmina Miasto Chełmno i mie­szka­ńcy Chełmna – jest to re­al­ne, między­­sektorowe partnerstwo. Realizo­­wane są przed­sięw­zięcia pro­­jek­t­owe, przy­go­to­­wane przez mie­­szka­ń­ców i ich or­­ga­­ni­­za­­cje.

lgd logo

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Toruńskiej

pt.: „Integracja oraz animacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Celem projektu było wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego poprzez zwiększenie liczby działań z zakresu animacji i życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD Chełmno, dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna. Projekt był skierowany do mieszkańców miasta Chełmna – dla osób dorosłych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i bliskich. Projekt realizowany był 01.04.2019 – 30.09.2019

Cele szczegółowe:

  • zaktywizowanie i wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i bliskich zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne i animacyjne mające charakter społeczny i edukacyjny;
  • współudział w środowisku lokalnym oraz bardziej aktywne i twórcze życie.

Działania:

  • warsztaty edukacyjne;
  • warsztaty psychologiczne;
  • indywidualna terapia psychologiczna;
  • wyjścia społeczne do kina, teatru, na basen;
  • wyjazdy turystyczno-krajoznawcze;
  • prelekcje z lekarzami;
  • warsztaty komunikacji interpersonalnej;
  • zajęcia ludyczne.