Zapytanie ofertowe[1]

na transport artykułów spożywczych

W ramach realizacji Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2018

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert na transport żywności w ramach programu POPŻ

Zamawiający:[2] Caritas Diecezji Toruńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 25-10-2018 do godz 12,00;

Forma składania ofert:[3], fax na nr 56 674 44 02, elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formy komunikacji[4]: faksowa, poczta elektroniczna na dane wskazane w poprzednim punkcie.

Termin realizacji:  od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku

Miejsce realizacji: Przysiek

Opis przedmiotu zapytania:[5] transport  z magazynu Caritas w Przysieku do Działdowa, Brodnicy, Torunia, Chełmży wg załączonej specyfikacji

Warunki udziału w zapytaniu:[6] ---------------------------------------------

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków:[7] Oferta

Kryterium wyboru oferty:[8] najniższa cena

Wynagrodzenie będzie płatne:[9] przelewem, w terminie 14 dni

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
 6. Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 7. Cena musi być przedstawiona w kwocie brutto ( cena całkowita za kurs)
 8. Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

[1] Rekomenduje się zamieszczenie zapytania na str. www Zamawiającego i wysłanie do 3 potencjalnych oferentów. 

[2] Należy podać nazwę OPR/OPL.

[3] Należy wybrać formę składania oferty, rekomenduje się dopuszczenie co najmniej  formy elektronicznej i pisemnej. 

[4] Rekomenduje się dostosowanie formy komunikacji do formy składania ofert.

[5] Należy wpisać cechy charakterystyczne zamówienia, przykładowo: na czym ma polegać, jak ma być wykonywane, 

[6] Jeżeli OPR/OPL uważa, że ze względu na specyfikę przedmiotu zapytania zasadnym jest sprawdzenie potencjału potencjalnego wykonawcy w zakresie jego doświadczenia, potencjału technicznego lub potencjału ekonomicznego, należy określić te warunki. W przypadku działań finansowanych ze środków towarzyszących i realizowanych za pośrednictwem wykonawców zewnętrznych rekomenduje się – zgodnie z § 16 ust. 10 pkt i) umowy o dofinansowanie postawić warunki i żądać dokumentów na ich potwierdzenie w celu potwierdzenia kwalifikacji/doświadczenia  w zakresie prowadzenia działań o charakterze włączenia społecznego przez danego oferenta.

[7] Ma zastosowanie wówczas gdy są postawione warunki udziału w postępowaniu. 

[8] Należy wpisać kryteria, ich znaczenie i opis oceny. Rekomenduje się wpisywanie 100 % ceny.

[9] Należy wpisać czy wynagrodzeni będzie płatne z góry czy z dołu, termin płatności i określić zdarzenie od kiedy oferent będzie uprawniony do wystawienia faktury/rachunku (od podpisania protokołu bez uwag).  

 

Specyfikacja do zapytania ofertowego na transport artykułów spożywczych

 

 

Siedziba:
Caritas Diecezji Toruńskiej
Ul. Szosa Chełmińska 1
87-100 Toruń

Magazyn:
Przysiek 75
87-134 Zławieś Wielka
      
Caritas Diecezji Toruńskiej  w ramach Programu Operacyjnego POPŻ będzie transportować artykuły spożywcze. Miejscowości do których będzie odbywał się transport to: Działdowo, Brodnica, Chełmża oraz Toruń.
Odległości w km pomiędzy magazynem w Przysieku, a poszczególnymi miejscowościami kształtują się następująco:

- Przysiek - Działdowo – 138 km
- Przysiek -  Brodnica – 75 km
- Przysiek – Chełmno – 50 km
- Przysiek - Chełmża – 27 km
- Przysiek – Toruń – 7,5 km

Żywność będzie pakowana na paletach o wadze od 250 kg do około tony.
W każdym z wymienionych miejsc należy założyć od 1 do 2 godzin na rozładunek.
Dystrybucja towaru rozpocznie się około 10.11.2018 r, natomiast zakończy w czerwcu 2019 r.
Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na realizację transportów samochodem 33 paletowym, z podaniem ceny brutto/km. lub ceny brutto/frachtu, do dnia 25.10.2018 r. na załączonym zapytaniu ofertowym.

Proszę o przesłanie oferty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

miejscowość, data[1]

 

 

…………………………………

…………………………………[2]

Ul. …………………

……………………………………

Tel.    …………………………………

e-mail: ………………………………

 

OFERTA

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na ………………………………………………………………………………[3], realizowanego przez  …………………………………..[4] w ramach w ramach realizacji Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2018, składam niniejszą ofertę i: 

 

 

 • Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ………………………… [5]zł (słownie: …......................................) za …………………………………..[6];
 • Akceptuję warunki wykonania zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym;
 • Jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert;
 • W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 • Oświadczamy, iż nie zachodzą pomiędzy nami a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe;
 • Załącznikami do niniejszej oferty są[7]:
 1. ………………………………………..;
 2. ………………………………………..;
 3. ………………………………………..

 

 

………………………………………………………………..

                (podpis) [8]

 

[1] Wpisuje oferent.

[2] Oferent wpisuje, swoją nazwę, adres i dane kontaktowe.

[3] OPR/OPL wstawia nazwę/tytuł  zamówienia.

[4] OPR/OPL wstawia swoją nazwę. 

[5] Cenę wpisuje oferent

[6] Określa OPR/OPL za co się rozlicza, czyli czy  cena jest za godzinę, miesiąc, zajęcie, etc. 

[7] Wypełnia oferent.

[8] Podpis zgodnie  z zasadami reprezentacji